Per 1 november 2014 is transformatie van leegstand gemakkelijker

Transformatie met een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar

Per 1 november 2014 kan een tijdelijke omgevingsvergunning van 10 jaar voor transformatie van (leegstaande) kantoren of andere (winkel)gebouwen worden verleend.

Op deze datum treden de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) e.a. in werking. De verleningsprocedure van een een tijdelijke omgevingsvergunning wordt van 26 weken naar 8 weken verkort. Als de termijn is verstreken, is de omgevingsvergunning van rechtswege verkregen.

Dat de behoefte slechts tijdelijk is, hoeft (anders dan vroeger) niet meer aannemelijk gemaakt te worden. Het moet alleen aannemelijk zijn dat de activiteit na de in de vergunning gestelde termijn daadwerkelijk kan en zal worden beëindigd. Daarvoor is relevant dat het feitelijk mogelijk is dat de activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. Het tijdelijk dempen van een waardevol moeras is dat niet. Een leegstaande (kantoor) gebouw tijdelijk tot studentenwoningen transformeren, is dat wel. Ook het tijdelijk vestigen van een winkel op een agrarische bestemming is dat. Met mogelijkheden voor transformatie dus.

Wijziging gebruik ten behoeve van transformatie

Voorwaarde voor het gebruik van bouwwerken binnen de bebouwde kom afwijkend van het bestemmingsplan is dat dit niet mag leiden tot het vergroten van het bouwoppervlakte of het bouwvolume. Het uiterlijk van het bouwwerk mag wel wijzigen. De eis dat het oppervlakte niet meer dan 1.500 vierkante meter mag bedragen komt te vervallen. Dat geldt ook voor de beperking dat het aantal woningen niet mag toenemen. Nog meer retail dan 1.500 vierkante meter is mogelijk. Buiten de bebouwde kom zijn er alleen logiesfuncties van werknemers mogelijk.

Luchtkwaliteit

Niet alles mag onbeperkt. Zo moet bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit een beoordeling van luchtkwaliteit plaatsvinden overeenkomstig art. 5.16 lid 1 en 2 onder g van de Wet Milieubeheer. De verkeersaantrekkende werking kan namelijk een verslechtering van de luchtkwaliteit meebrengen.

Mer-plicht

Als het milieueffectrapportageplichtige-activiteiten betreft (onderdeel C en D van het Besluit m.e.r), moet de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor een omgevingsvergunning wordt gevolgd (26 weken). Tevens moet  een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. Daarvoor gelden de nieuwe mogelijkheden niet. Dit zijn niet de enige beperkingen.

Nog meer wijzigingen?

Ja. Het kan niet op, lijkt het wel. Ook:

  • een omgevingsvergunning voor het bouwen van tijdelijke bouwwerken voor maximaal vijftien jaar is mogelijk;
  • in een omgevingsvergunning kan zijn bepaald dat voorschriften niet gelden voor maximaal negen maanden voor het testen of gebruiken van technieken in opkomst;
  • wijzigt de definitie van achtererfgebied (niet alleen voor woningen van belang, maar ook voor bedrijventerreinen en zorgcomplexen);
  • wijzigt de definitie van bebouwingsgebied;
  • zijn er meer mogelijkheden om vergunningvrij mantelzorgwoningen te bouwen;
  • zijn er meer mogelijkheden om vergunningvrij een bijbehorend bouwwerk te realiseren.

 

En in het kader van “wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd”: bouwwerken in voor- of achtererfgebied niet hoger dan 1 meter en met een oppervlakte van maximaal 2 vierkante meter zijn vergunningvrij. Meer bijenkorven en kippenhokken dus!

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2014/10 nt L.J. Smale.