20 november 2016

BIZ – BEDRIJVENINVESTERINGSZONE

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ): een aanpak voor kantoorgebieden, winkelgebieden en bedrijventerreinen met leegstand

Goede verhalen gehoord over de BIZ Bedrijveninvesteringszone?
Wat is de BIZ?
En waarvoor is de BIZ?

Wat is een bedrijveninvesteringszone?

Een BIZ (bedrijveninvesteringszone) is een gebied, waarbinnen ondernemers, eigenaren en gebruikers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte. Dit kan om bijvoorbeeld een winkelgebied of bedrijventerrein met veel leegstand gaan. Of om kantoorgebieden.

Verruiming per 1 januari 2015

Voorheen was de BIZ gebaseerd op de Experimentenwet Bi-zone. Vanwege de goede ervaringen is er nu een permanente wettelijke grondslag met meer mogelijkheden. Per 1 januari 2015 is de Wet op de bedrijveninvesteringszones in werking getreden.
bedrijveninvesteringszone

Welke activiteiten?

De activiteiten moesten onder de oude wet in de openbare ruimte van de BIZ-zone de leefbaarheid, veiligheid of ruimtelijke kwaliteit bevorderen. Ondernemers kunnen voorzieningen delen, zoals het treffen van beveiligingsmaatregelen of andere voorzieningen. Het kan ook om parkmanagement of centrummanagement gaan.

De scoop van activiteiten van de BIZ is in de nieuwe wet verruimd. Nieuw is dat deze op het stimuleren van economische ontwikkelingen kan zien. Financiering van activiteiten “in de openbare ruimte en op het internet die de economische ontwikkeling stimuleren”, wordt mogelijk. Een voorbeeld daarvan is een website voor een winkel-, kantoren- of bedrijvengebied. Hiermee kunnen nieuwe (internet)verdienmodellen het licht zien.

bedrijveninvesteringszone

Financiering van de activiteiten

De financiering van de activiteiten vindt via de gemeente plaats door een gebiedsgerichte bijdrage: de BIZ-bijdrage. De gemeente roept voor het gebied een verordening in het leven. De betrokken ondernemers organiseren zich in een stichting of vereniging en nemen bij meerderheid besluiten over welke voorzieningen zullen worden getroffen. Dit kan gaan om het gezamenlijk belang of om het algemeen belang. De gemeente kan de bijdrage innen op een wijze die vergelijkbaar is met de WOZ. De opbrengst vloeit in de vorm van subsidie terug naar de stichting/vereniging.


Onder de oude wet kon alleen de gebruiker bijdrageplichtig zijn. Dit kwam er op neer op belasting van de ondernemers in het gebied. Nu kan ook de eigenaar/niet-gebruiker bijdrageplichtig worden met of zonder de gebruiker. Bij leegstand kan dus ook alleen de eigenaar/niet-gebruiker bijdrageplichtig worden gemaakt of kan voor een combinatie van de ondernemers met eigenaren worden gekozen.

Draagvlak

Belangrijk is dat het initiatief bij de partijen in het gebied ligt en blijft. Draagvlak is het motto bij een bedrijveninvesteringszone.

Bij interesse in een BIZ-traject voor kantoor-, winkelgebied of bedrijventerrein neem contact op. Advocatenkantoor Smale biedt een korte variant en een uitgebreid traject aan.

Schrijf gratis in om via de ELetter over de BIZ op de hoogte te blijven.