26 september 2017

MILIEURECHT

Milieurecht omvat de regels die bescherming van het milieu tot doel hebben. Van vergunningen en andere overheidsbesluiten voor de aanleg van infrastructuur en gebouwen tot transport van gevaarlijke stoffen en toelatingen van bestrijdingsmiddelen. En van alles wat daar tussenin zit, zoals de bescherming van natuur en landschap, mer-plicht, bodem, luchtkwaliteit en meer.

Milieuaansprakelijkheid voor verontreiniging van water, bodem en lucht en voor ander feitelijk handelen hoort daar ook bij. Dan staat centraal of de (milieu)schade te verhalen is op de vervuiler of een andere partij.

Een belangrijk onderwerp binnen milieurecht is de openbaarheid van milieu-informatie. Voor zowel overheidsbesluiten als bij milieuaansprakelijkheid is van belang bij wie de bewijslast- en stelplicht ligt. Hoe meer je weet, hoe beter te onderbouwen is dat er sprake is van een schending van een norm. Of juist niet. Vaak is er sprake van geheimgehouden stukken. De verstrekker stelt dan dat commerciële, industriële of bedrijfs- en fabricagegegevens vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt. En dat die vertrouwelijk moeten blijven. Belangrijk is dan dus wat de overheid als milieu-informatie openbaar moet maken als daarom wordt verzocht.

Zoek je een advocaat gespecialiseerd in milieurecht?

Bijvoorbeeld als je overlast ervaart van geluid of stoffen?

Heeft jouw bedrijf een dwangsom opgelegd gekregen voor overtreding van milieuvoorschriften?

Of maak je je als groep zorgen om een nalaten van de overheid ? In wetgeving, programma’s of anderszins. En overweeg je een collectieve actie?

Neem dan contact op.

milieurecht

Bijen en hommels

Wil je alvast meer lezen over openbaarmaking van milieu-informatie? Dan verwijs ik je graag naar de bijen-zaak. Die heeft er toe geleid hebben dat ik bij het Hof van Justitie mocht pleiten over een zo ruim mogelijke openbaarmaking.

Lees ook de uitspraak van de Raad van State, waarin de Raad van State naar aanleiding van het bijen-arrest om. Net als de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over de openbaarmaking van afzet- en verkoopgegevens.