24 mei 2018

Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden website en digitale mailings

Privacyverklaring
Bescherming van je privacy is voor jou uiteraard van groot belang. Daarom deze privacyverklaring. Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens door Advocatenkantoor Smale voor personen die via de website van Advocatenkantoor Smale contact opnemen of zich via de website of social media hebben ingeschreven voor de Eletter, andere digitale nieuwsbrieven, alerts of downloads (digitale mailing).

1. Doeleinden van de verwerking van je persoonsgegevens
Advocatenkantoor verwerkt je persoonsgegevens om:
– contact met je te kunnen opnemen, vragen te beantwoorden, je een voorstel voor te verrichten werkzaamheden te doen;

– om je op de hoogte te kunnen houden van relevant juridisch nieuws, voor marketingdoeleinden en ter verbetering van de website en social media sharing;

– de website, de dienstverlening te verbeteren en om veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen.

2. Grondslag verwerking
Advocatenkantoor Smale verwerkt je persoonsgegevens op grond van je toestemming en het gerechtvaardigd belang van Advocatenkantoor Smale om je digitale nieuwsbrieven, alerts, downloads en uitnodigingen toe te sturen. Als je contact met Advocatenkantoor Smale opneemt via de website, geef je niet automatisch toestemming voor toezending van digitale mailing zoals hiervoor genoemd.

3. Verwerking
Advocatenkantoor Smale wil je zo veel mogelijk informeren over de juridische ontwikkelingen die relevant kunnen zijn. Daarnaast wordt de informatie gebruikt om je voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren. Om te kunnen analyseren of digitale berichten worden gelezen en om toekomstige digitale berichten te kunnen verbeteren wordt klikgedrag verwerkt.

Voor wat betreft inschrijvingen voor digitale mailing verwerkt Advocatenkantoor Smale je e-mailadres en IP-adres. Als je al een bekende relatie bent worden daar voornaam en achternaam aan toegevoegd.

Verder worden persoonsgegevens verwerkt die je verstrekt hebt via e-mail met vragen of opmerkingen in verband met mogelijke dienstverlening. Het gaat dan veelal om naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf of organisatie. Als er in een later stadium sprake is van werkzaamheden te verrichten door Advocatenkantoor Smale zijn wellicht nog andere gegevens nodig, maar daar ziet deze verklaring niet op. Verwerking is nodig, anders kan Advocatenkantoor Smale natuurlijk geen contact met je opnemen.

4. Advocatenkantoor Smale maakt gebruik van diensten van derde partijen, waarbij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken zijn vastgelegd over het treffen van afdoende beveiligingsmaatregelen. Als het om clouddiensten van bedrijven met een hoofdkantoor buiten de Europese Economische Ruimte is opslag op servers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) het uitgangspunt.

5. Bewaartermijn
Je persoonsgegevens verstrekt voor ontvangst van digitale mailing worden verwerkt tot het moment dat je uitschrijft en daarmee aangeeft die niet meer wenst te ontvangen. Je persoonsgegevens worden verwijderd als:

– blijkt dat je e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);

– je persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en je de toestemming intrekt;

– het gerechtvaardigd belang op basis waarvan je persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen.

Je persoonsgegevens verstrekt via e-mail worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat is twee jaar na het laatste (digitale) contact.

6. Je rechten
Onderaan elk digitale nieuwsbericht kunt je je mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Je kan je toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt je het recht Advocatenkantoor Smale te verzoeken om inzage te verlenen in je persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of je persoonsgegevens in een gangbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heb je het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kan je richten aan de Functionaris Gegevensbescherming (zie punt 10). Uiterlijk binnen vier weken zal op een bezwaar worden gereageerd. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Persoonsgegevens en derden
Advocatenkantoor Smale deelt je persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluit wij met partijen een verwerkersovereenkomst indien die je gegevens verwerken in opdracht van Advocatenkantoor Smale.

8. De veiligheid van je persoonsgegevens
Advocatenkantoor Smale heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De internetbeveiliging met deze website is met een SSL-certificaat beveiligd. Er wordt gebruikt gemaakt van firewalls, virusscanner en backups. Als je email met encryptie wil beveiligen, neem dan eerst (telefonisch) contact op zodat daar een voorziening voor getroffen kan worden. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij je dat zo snel mogelijk te melden.

9. Cookies
Voor het functioneren van de website worden technische en functionele cookies van Mamoto gebruikt, die haar servers in Duitsland heeft. Je IP-adres en surfgedrag worden verwerkt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook is hiermee de website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Om berichten te delen wordt er gebruik gemaakt van Twitter en LinkedIN. Advocatenkantoor Smale heeft geen invloed op de cookies van Twitter en LinkedIN, waar de servers van Twitter en LinkedIn staan en hoe de platforms omgaan met verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacy statements van Twitter en LinkedIn.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Advocatenkantoor Smale behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen.

11. Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je je richten tot Advocatenkantoor Smale. Advocaat L.J. Smale is Functionaris Gegevensbescherming en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (zie de contactgegevens bovenin op deze webpagina).

Disclaimer en internetgebruiksvoorwaarden
1. De voorwaarden van deze disclaimer van Advocatenkantoor Smale, Johan Huizingalaan 763A, 1066 VH Amsterdam, KvKnummer 27374223 zijn van toepassing op informatie op www.ljsmale.nl en www.AdvocatenkantoorSmale.nl en op of via internet (zoals bijvoorbeeld LinkedIN en Twitter) geplaatste berichten door Advocatenkantoor Smale, in ELetters, andere digitale nieuwsbrieven, alerts of downloads ter beschikking gestelde informatie van Advocatenkantoor Smale.

2. Door deze websites of platforms te bezoeken en/of de op of via deze websites, platforms of aangeboden informatie te gebruiken en/of je daarvoor aan melden, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

3. Hoewel bij het samenstellen en onderhouden van deze websites of tekst op platform, of in digitale producten en tools zorgvuldigheid in acht wordt genomen, staat Advocatenkantoor Smale niet in voor de juistheid, volledigheid, bruikbaarheid en actualiteit van de verstrekte informatie. De inhoud mag niet worden gebruikt als professioneel (juridisch) advies. Advocatenkantoor Smale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Aangezien een juridisch advies op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van het geval en wetgeving en beleid continue verandert of in voorbereiding is, dien je de verstrekte informatie niet te beschouwen als juridisch advies. Voordat je naar aanleiding van de informatie tot actie overgaat of andere beslissingen neemt, raden wij aan contact op te nemen met Advocatenkantoor Smale. Indien je naar aanleiding van de websites sowieso vragen heeft, kan je vanzelfsprekend altijd contact opnemen. De aangeboden informatie heeft uitdrukkelijk niet tot doel te adviseren.

4. Advocatenkantoor Smale behoudt zich het recht voor de op of via deze websites, platforms of op andere digitale wijze aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Advocatenkantoor Smale is niet verplicht de informatie actueel te houden. Tevens wordt op geen enkele wijze gegarandeerd dat de websites foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze websites of platforms of digitale producten wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Wanneer er op deze websites hyperlinks naar websites van derden staan, betekent dit niet dat gebruik van de daarop geplaatste informatie of voorzieningen door Advocatenkantoor Smale wordt aanbevolen. Advocatenkantoor Smale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van deze hyperlinks is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is niet beoordeeld op juistheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

6. Advocatenkantoor Smale behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle verzamelde en aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze websites of platforms te dataminen, scrapen, kopiëren, downloaden of op enigerlei (geautomatiseerde) wijze te verspreiden, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Smale. Je mag informatie op deze website, platforms of uit digitale producten wel afdrukken en/of downloaden voor enkel persoonlijk gebruik. Op de inhoud en de teksten geldt een auteursrecht van Advocatenkantoor Smale. Het is niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te reproduceren zonder toestemming van Advocatenkantoor Smale en in geen geval zonder bronvermelding en met werkende hyperlink naar de oorspronkelijke webpagina. Het in deze disclaimer gestelde geldt onverkort voor de inhoud daarvan.

7. Op geen enkele wijze wordt gegarandeerd dat het gebruik van de in deze disclaimer bedoelde informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Advocatenkantoor Smale aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) websites of in digitale producten.

8. Om veiligheidsredenen heeft de website geen e-mail webformulieren. Door te klikken op de hyperlink met het e-mailadres kun je alleen vanaf je eigen toestel/computer e-mailen. Door informatie zonder encryptie per e-mail naar ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt. Advocatenkantoor Smale sluit elke aansprakelijkheid daarvoor uit. Op voorafgaand expliciet verzoek kan in e-mailcorrespondentie met toepassing van encryptie worden voorzien.

1 september 2023