Waarom een schooluitbreiding bouwen als er genoeg leegstaande kantoren zijn?

Waarom een schooluitbreiding bouwen als er genoeg leegstaande kantoren zijn? Dat vroeg de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich in haar uitspraak van 1 augustus 2012 af over de uitbreiding van een scholencomplex Sint Lucas College.
Het ging om het bestemmingsplan “Uitbreiding Sint Lucas”. Het plangebied is deels bestemd als “Maatschappelijk”. Het plan maakt het tevens mogelijk om de naastgelegen woning in gebruik te nemen als ontvangstruimte bij de school.

Tegen de schooluitbreiding

Tegen de schooluitbreiding is aangevoerd dat onvoldoende gemotiveerd is dat de nieuwe bestemmingen leiden tot een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering. De uitbreiding zou op de huidige locatie zijn te realiseren, waar de hoofdgebouwen van het Sint Lucas College reeds zijn gevestigd. Ook zijn er dus genoeg leegstaande kantoorgebouwen als alternatief. Deze alternatieven zijn ten onrechte niet voldoende onderzocht. Op de bestaande bebouwing op het schoolcomplex zou ook een tweede bouwlaag zijn te realiseren, aldus de appellanten.

Het oordeel van de Afdeling

De Afdeling overweegt in algemene zin dat de raad bij de keuze van de bestemming een afweging dient te maken van alle belangen die betrokken zijn bij de vaststelling van het plan. Daarbij heeft de raad beoordelingsvrijheid. De voor- en nadelen van alternatieven dienen in die afweging te worden meegenomen.

De Afdeling noemt een aantal aspecten waarom de huidige locatie niet geschikt is om te bebouwen. De raad heeft verder ter zitting aangegeven dat een extra bouwlaag realiseren op de bestaande school bouwkundig niet mogelijk is. Ten aanzien van het aangedragen alternatief om voor de benodigde uitbreiding gebruik te maken van leegstaande kantoorgebouwen overweegt de Afdeling dat de gemeenteraad ter zitting heeft toegelicht dat op de percelen waar deze kantoorgebouwen staan geen sprake is van een maatschappelijke bestemming. Dit terwijl in het voorheen geldende bestemmingsplan ter plaatse van de voorziene uitbreiding reeds een maatschappelijke bestemming was toegekend. Ook is ter zitting toegelicht dat het huren van leegstaande kantoorgebouwen financieel niet haalbaar is.

Tot slot is door de gemeenteraad belang gehecht aan de loopafstand tussen de bestaande school en de voorziene uitbreiding. Het bestaande gebouw wordt gebruikt voor de inhoudelijke vakken en de bebouwing in het plangebied voor de praktijkvakken. Dit is volgens de Afdeling niet onredelijk.
Door de appellanten is bovendien niet aannemelijk gemaakt dat op een vergelijkbare afstand een geschikt alternatief aanwezig is.

Politieke wil

Dat er eerder een maatschappelijke bestemming heeft gegolden is een belangrijke ruimtelijke factor in de motivering. Gronden met leegstaande kantoren hebben die bestemming veelal niet. Zolang deugdelijk te motiveren is dat leegstaande kantoren geen alternatief zijn houdt de nieuwe bestemming stand. Dat leert wederom dat voor transformatie van leegstaande kantoren op de eerste plaats een politieke wil nodig is.

Actief leegstandsbeleid

Een actief gemeentelijk leegstandsbeleid kan mogelijk leiden tot een verzwaarde motiveringsplicht van de raad.

Bent u tegen een nieuwe ontwikkeling? Vreest u of uw ondernemersvereniging leegstand, verloedering en een verslechterd ondernemersklimaat? Neem dan contact op.

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2013/8 nt L.J. Smale.