Dieraantallen, ammoniak- en zuurdepositiegegevens zijn emissiegegevens

Wel of geen emissiegegevens? De Rechtbank Gelderland moest zich buigen over een verzoek om openbaarmaking van gegevens over een nertsenfokkerij. Deze nertsenfokkerij was van plan te verplaatsen. Er was gevraagd om openbaarmaking van de melding ex artikel 4 sub e van de Wet verbod pelsdierhouderij, het bijbehorend formulier en eventuele bijlagen en afschriften van alle correspondentie tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de nertsenfokkerij over een bedrijfsverplaatsing.

Bedrijfs- en fabricagegegevens of emissiegegevens?

Interessant is de discussie die zich vervolgens ontspint over aantallen nertsen, fokteven, dierplaatsen en kooiaantallen. Die gegevens waren weggelakt omdat deze volgens de Staatssecretaris als bedrijfs- en fabricagegevens zijn aan te merken. Daartoe behoren ook gegevens over het potentieel zuur in de vergunning en de gegevens in de bijbehorende tabel.

De wob-verzoeker is het daar niet mee eens en meent dat de absolute weigeringsgrond niet van toepassing is. Dit omdat ten aanzien van de aantallen dieren en huisvestigingsplaatsen sprake is van milieu-informatie in de zin van de Milieu-informatierichtlijn. Het aantal te houden dieren en huisvestigingsplaatsen is beslissend voor de door de inrichting veroorzaakte emissies. Bovendien is het merkwaardig dat het aantal dieren en huisvestigingsplaatsen van een pelsdierhouderij wel altijd bekend worden gemaakt in het kader van een omgevingsvergunning of een vergunning krachtens de Wet natuurbescherming. Als een fokker zich aan zijn vergunning houdt, is de wetenswaardigheid van de geweigerde informatie voor concurrenten nihil. Geen reden voor weigering dan ook.

Het bijenarrest

De Rechtbank komt tot het oordeel dat de aantallen dieren die gehouden mogen worden en de huisvestigingsplaatsen, en de gegevens die hierop betrekking hebben, milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer is. Dit zijn factoren die elementen van het milieu aantasten of kunnen aantasten. Het feit dat de gegevens niet zijn opgevraagd in het kader van de Wet milieubeheer is hierbij niet relevant. Bij de beoordeling van de vraag of iets milieu-informatie betreft, gaat het erom of de informatie op zichzelf milieu-informatie is. Vervolgens haakt de Rechtbank aan bij zowel de uitspraak over openbaarmakingsverzoek over de elektriciteitscentrale Eemshaven als het bijenarrest van het Hof van Justitie. Ik geef even het volledige citaat van de Rechtbank weer:

In de uitspraak van de Afdeling van 16 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2211) heeft de Afdeling overwogen naar aanleiding van de arresten van het Hof van Justitie van 23 november 2016 van de Europese Unie genaamd Bayer CropScience (ECLI:EU:C:2016:890 (dit is het bijenarrest, toev LJS : lees over de bijenzaak) en Commissie/ACC (ECLI:EU:C:2016:889)

“.. dat het college van een te beperkte uitleg van het begrip emissiegegeven is uitgegaan. Hiertoe wordt overwogen dat het college voor de uitleg van het begrip emissiegegeven is aangesloten bij de jurisprudentie van de Afdeling. De uitleg die de Afdeling heeft gegeven aan het begrip emissiegegevens, bijvoorbeeld in de uitspraak van 28 oktober 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK1375, en de uitspraak van 4 mei 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM3265, is echter beperkter dan de uitleg die het Hof aan dat begrip heeft gegeven in de arresten Bayer CropScience en Commissie/ACC. Hierbij is van belang dat uit die arresten kan worden afgeleid dat onder de begrippen “emissies in het milieu” en “informatie over emissies in het milieu” niet alleen gegevens moeten worden begrepen die de daadwerkelijke uitstoot betreffen, maar ook de gegevens over de invloeden van die emissies op het milieu alsook de gegevens die het publiek in staat stellen te controleren of beoordeling van de daadwerkelijke of voorzienbare emissies, welke beoordeling aan de besluitvorming door een bestuursorgaan ten grondslag heeft gelegen, juist is.

 

Gelegenheid tot controle besluitvorming

Hieruit volgt volgens de Rechtbank dat in dit geval de dieraantallen en huisvestingsplaatsen als emissiegegevens moeten worden beschouwd. Deze gegevens zijn immers noodzakelijk om te controleren of de daadwerkelijke of voorzienbare emissies, welke beoordeling aan de besluitvorming door een bestuursorgaan ten grondslag heeft gelegen, juist is.

Aard van de gegevens namelijk emissiegegevens beslissend

Tegengeworpen werd nog dat in het kader van de verplaatsing van de nertsenfokkerij geen beoordeling van emissies is gemaakt en hebben niet ten grondslag gelegen aan een beoordeling in het kader van toegestane emissies in het milieu. Dat doet volgens de Rechtbank niet terzake, nu deze niets af doen aan de aard van die gegevens. De bij de Staatssecretaris voorhanden zijnde gegevens kunnen van belang zijn om het publiek in staat te stellen om te verifiëren of de door een ander bestuursorgaan te maken beoordeling van daadwerkelijke of voorzienbare emissies juist is. De gegevens over het potentieel zuur zijn emissiegegevens in enge zin.

Openbaarmaking

Het oordeel van de Rechtbank is dan ook dat dieraantallen, huisvestingsplaatsen en ammoniak- en zuurdepositiegegevens emissiegegevens zijn. Naar aanleiding van dit wob-verzoek moeten die openbaar worden gemaakt.