Het winkelplan Spoorzone Crisis- en herstelwet van tafel: met gevolgen voor andere projecten

De Verenigde Culemborgse ondernemers zijn met succes tegen het winkelplan op de Spoorzone in Culemborg opgekomen. In dat plan was voorzien in een supermarkt en perifere detailhandel. Dat heeft tot vernietiging van het bestemmingsplan geleid. Ik heb de VOC in deze zaak als advocaat mogen vertegenwoordigen en ben uiteraard zeer blij met dit resultaat.

Crisis- en herstelwet

Maar deze uitspraak is niet alleen voor de Culemborgse ondernemers van belang. Deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ook gevolgen voor andere projecten die op art. 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zijn gebaseerd.

De Raad van State legt dat haarfijn in haar persbericht uit:

Aantal bepalingen uitvoeringsbesluit Crisis- en herstelwet niet langer van toepassing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Spoorzone’ van de gemeente Culemborg vernietigd, dat de herinrichting van het stationsgebied mogelijk maakt. [..] Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is gebruik gemaakt van enkele bepalingen uit het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet die onverbindend zijn. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Crisis- en herstelwet

Op grond van de Crisis- en herstelwet kan een project worden aangewezen als experiment als dat bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen, duurzaamheid en aan het bestrijden van de economische crisis. In het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is een aantal projecten genoemd die zijn aangewezen als experiment, waaronder het project Spoorzone van de gemeente Culemborg. Voor deze projecten geldt dat van diverse planologische en milieuregels mag worden afgeweken. Zo mag de looptijd van een bestemmingsplan niet de gebruikelijke tien jaar, maar een periode van twintig jaar bedragen.

Onverbindend

In de Crisis- en herstelwet staat dat in het uitvoeringsbesluit moet worden bepaald van welke planologische en milieuregels mag worden afgeweken en voor welke periode. In het uitvoeringsbesluit staat echter niet hoe lang gebruik gemaakt mag worden van de mogelijkheid om af te wijken van de normale wettelijke regels. Dat is in strijd met de Crisis- en herstelwet, aldus de hoogste bestuursrechter. Daarom zijn die bepalingen uit het uitvoeringsbesluit ‘onverbindend’ en zijn deze niet langer van toepassing. De gemeenteraad van Culemborg kon het bestemmingsplan daardoor niet baseren op de bepalingen die voor deze experimenten zijn bedoeld.

Vernietiging

De gemeenteraad had onder meer gebruik willen maken van de mogelijkheid om het bestemmingsplan ‘Spoorzone’ niet binnen tien jaar te realiseren, maar pas binnen twintig jaar. Omdat het bestemmingsplan door de uitspraak weer binnen de gebruikelijke wettelijke periode van tien jaar uitvoerbaar moet zijn en de gemeenteraad heeft aangegeven dat dit niet haalbaar is, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het bestemmingsplan ‘Spoorzone’ vernietigd.

Projecten

In artikel 7c van het uitvoeringsbesluit zijn naast Culemborg nog meer gemeenten aangewezen om voor bepaalde projecten te experimenteren met ruimere planologische en milieuregels, vooruitlopend om de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het gaat om de gemeenten Almere, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Assen, Beuningen, Delft, Den Haag, Diemen, Eindhoven, Enschede, Helmond, Leudal, Muiden, Weesp, Veghel, Zaanstad en Zeewolde. Zij kunnen door de uitspraak van vandaag voor deze projecten ook geen gebruik meer maken van de afwijkingsmogelijkheden die het uitvoeringsbesluit op dit punt bood.”

Belangrijk dus deze uitspraak. Zit uw project erbij? Wilt u de gevolgen voor dit of uw project weten?

Of heeft u als ondernemer of groep ondernemers problemen met een bepaald plan bijvoorbeeld vanwege mogelijke winkelleegstand?

Neem dan contact op: t: 071-5231558