HOF: BIZ-heffing terecht alleen aan huurder/exploitant opgelegd

Een huurder/exploitant van een Chinees restaurant kwam op tegen de BIZ-heffing. Deze was opgelegd door de heffingsambtenaar van de gemeente Dinkelland voor de ingestelde bedrijveninvesteringszone. De belasting strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. Er zijn 123 stemgerechtigde ondernemers in deze bedrijveninvesteringszone.

Gebruiker alleen belast met BIZ-heffing

Door het Chinees restaurant was aangevoerd dat het onredelijk was om alleen de gebruiker/exploitant te belasten. Dit terwijl ook de eigenaar/verhuurders profijt hebben van de door de gemeente uit de heffingen aan de Stichting Dinkelland Ondernemersfonds verstrekte subsidie.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden gaat daar in haar uitspraak van 14 januari 2014 niet in mee. Het Hof heeft het onderscheid getoetst aan de discriminatieverboden in artikel 26 van het IVBPR, artikel 14 van het EVRM en in artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM. Volgens het Hof dient daarbij het uitgangspunt te zijn dat aan de wetgever op fiscaal gebied een ruime beoordelingsvrijheid toekomt. Het oordeel van de wetgever dient op dit punt te worden geëerbiedigd, tenzij dat van redelijke grond is ontbloot.

Wetgeschiedenis Experimentenwet Bedrijveninvesteringszones

Uit de Experimentenwet BGV-zones en haar wetsgeschiedenis leidt het Hof af dat in redelijkheid een onderscheid gemaakt mag worden tussen de gebruikers en de eigenaren van de in BIZ-zones gelegen onroerende zaken waarvan de WOZ-waarde de grondslag van de heffing vormt.

Draagkracht bedrijf van belang voor BIZ-heffing?

Ook hoefde in de BIZ-heffing geen rekening te worden gehouden met de draagkracht van het bedrijf. Volgens het Hof is in artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet sterker nog juist bepaald dat een bedrag van gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. Daar mag dus geen rekening mee worden gehouden.

Wilt u meer weten over na en de voordelen van een bedrijveninvestingszone? Neem dan contact op.