De ontruimingskosten van een wietplantage

Professionele verhuurders kunnen op grond van bouwregelgeving de ontruimingskosten van een wietplantage door de gemeente gepresenteerd krijgen.

De uitspraak van 29 mei 2013 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft nog eens aan wat van een professionele verhuurder aan toezicht mag worden verlangd.

Het ging om een verhuurde woning met bedrijfsruimte, waarbij al na twee maanden na verhuur bleek dat er een hennepkwekerij in zat. Deze moest vanwege brandgevaar met spoed worden ontruimd.

De overtreder en de ontruimingskosten

De professionele verhuurder die geconfronteerd werd met de gemeentelijke ontruimingskosten stelde dat niet hij maar de huurder als overtreder van de bouwregelgeving moest worden aangemerkt. De kosten van de ontruiming van het pand kunnen niet op hem worden verhaald, aldus verhuurder.
Om kostenverhaal te voorkomen moet verhuurder aannemelijk maken dat hij niet wist dat het pand anders dan als woning/bedrijfsruimte als hennepkwekerij werd gebruikt. Of verhuurder moet aannemelijk maken dat hem redelijkerwijs niet had kunnen verweten dat het gehuurde als hennepkwekerij werd gebruikt.

Uit eerdere rechtspraak bleek al dat de verhuurder de identiteit van huurder moet controleren en een administratie moet voeren. Maar het gaat verder.

Toezicht

Van een professionele verhuurder mag worden gevergd dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik en dat hij reguliere toezicht uitoefent. Een eenmalige bezichtiging van de buitenzijde van het pand is niet voldoende. Verhuurder mocht niet alleen op gesprek van huurder afgaan waarin hij concrete gegevens aangaf dat hij een baan in loondienst in de buurt heeft en een reden voor huur aangaf.

Verhuurder had volgens de Afdeling de gemeentelijke basisadministratie van Sluis (hierna: GBA) moeten controleren of huurder als bewoner van het pand stond ingeschreven. En als dat niet het geval is –zoals hier was- had het gebruik van het pand aan de binnenzijde moeten controleren. De huurovereenkomst maakt het ook mogelijk dat verhuurder toestemming had kunnen krijgen om het pand te betreden. Dat de huur door kasstorting werd voldaan, had ook tot extra waakzaamheid bij verhuurder moeten leiden.

Conclusie

Wat moet je doen om gemeentelijke kostenverhaal van de ontruimingskosten zoveel mogelijk te voorkomen?
– voer eerst de gebruikelijke administratie;
– ga de reden van huur na;
– controleer regelmatig het gebruik;
– check tenminste of de huurder in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven;
– is huurder niet in de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven, inspecteer dan met een beroep op de huurovereenkomst de binnenzijde van het gehuurde.

Heeft u nog vragen over ontruimingskosten of verhuur in strijd met de bestemming? En of bijvoorbeeld de huurovereenkomst toestaat om de binnenzijde te controleren? Neem dan contact op.

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2013/18 nt L.J. Smale.