Internetshop in het bestemmingsplan en de bestemming “detailhandel”

Er is een belangrijke loot aan de stam over de internetshop in het bestemmingsplan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 26 september 2012 uitspraak gedaan over een internetshop dat maar liefst 15 jaar op een industrieterrein in Putten was gevestigd.

Een internetshop op een industrieterreininternetshop-bestemmingsplan

Psx Shop verkoopt aan particulieren artikelen voor spelcomputers zowel via internet als via haar showroom. Ter plaatse geldt volgens het bestemmingsplan Industrieterrein de bestemming “Industriële doeleinden A”. Deze gronden zijn bestemd voor “nijverheids-, handels- en dienstverlenende bedrijven, zijnde geen detailhandelsbedrijven”. Detailhandel is in het bestemmingsplan gedefinieerd als “het bedrijfsmatig te koop aanbieden en/of verkopen van goederen voor particulier verbruik en/of gebruik”.
Psx Shop heeft vanwege strijd met het bestemmingsplan een gemeentelijke dwangsomaanschrijving met een maximum van €40.000,- ontvangen. De verkoop zowel via de winkel als via internet moet volgens deze aanschrijving blijvend worden gestaakt.

Verweer: er is geen sprake van detailhandel en dus past de internetshop in het bestemmingsplan

Psx Shop bracht tegen de aanschrijving in dat er geen ruimtelijke uitstraling van de activiteiten uitgaat. Verkoop vindt via internet plaats en de hoofdactiviteiten op het perceel bestonden uit de administratie van de verkopen en het ontvangen en verzenden van goederen. Twee dagen per week bestond de mogelijkheid om goederen te bekijken en af te halen, waarvan door maximaal 10 persoenen per dag gebruikt werd gemaakt. Er was daarom volgens de internetwinkel geen sprake van detailhandel.

Voor publiek open

De Afdeling oordeelt echter dat niet in discussie is dat particulieren de mogelijkheid hebben de via internet aangeboden artikelen ter plaatse te bekijken en te kopen. De winkel was op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur voor publiek open. In de toonkamer van 350 m 2 was de collectie uitgestald. De Afdeling komt op basis hiervan tot de conclusie dat sprake is van detailhandel. Zij kan het standpunt van Psx Shop dat omdat zij alleen via internet handelende en er daarom geen ruimtelijke uitstraling vanuit ging niet volgen.
Dan was er nog de Puttense “Beleidsnotitie Internetwinkels”. Gelet op die beleidsnotitie bestond er volgens de internetwinkel een concrete zicht op legalisatie. Deze beleidsnotitie heeft echter betrekking op internetactiviteiten die ondergeschikt blijven aan de bestemming en daar is geen sprake van.

De uitspraak: er is sprake van detailhandel

De verkoop aan particulieren via internet als hoofdactiviteit is in strijd met de bestemming. De last is dan ook terecht dat ook de verkoop via internet aan particulieren moest worden gestaakt (en niet alleen de verkoop ter plaatse en via bezichtiging). De Afdeling is duidelijk: hier is sprake van detailhandel.

Psx Shop doet verder nog een beroep op de Dienstenrichtlijn en stelt dat de planvoorschriften buiten toepassing dienen te blijven vanwege strijdigheid met de op de Dienstenrichtlijn gebaseerde Dienstwet. Zij voert aan dat via internet te koop aanbieden aan particulieren niet is toegestaan, terwijl deze activiteiten in ruimtelijk opzicht niet relevant zijn. Daarmee wordt een inbreuk gemaakt op de vrijheid van diensten.

De Afdeling gaat daar echter niet in mee. Onder verwijzing naar haar vaste rechtspraak geldt volgens overweging 9 van de Dienstenrichtlijn dat deze richtlijn alleen van toepassing is op eisen met betrekking tot de toegang tot of de uitoefening van een dienstenactiviteit. Deze richtlijn is derhalve niet van toepassing op – onder meer – voorschriften inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en evenmin op administratieve sancties wegens het niet naleven van dergelijke voorschriften die de dienstenactiviteit niet specifiek regelen of daarop specifiek van invloed zijn, maar die de dienstverrichters bij de uitvoering van hun economische activiteit in acht dienen te nemen op dezelfde wijze als natuurlijke personen die als particulier handelen.Psx Shops heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat het vermoeden dat een bestemmingsplan (vastgesteld krachtens de Wet ruimtelijke ordening) voorschriften over ruimtelijke ordening en stedenbouw bevat die de dienstenactiviteit niet specifiek regelen of daarop specifiek van toepassing zijn, in dit geval niet gerechtvaardigd is. Er is dan ook geen grond om de planvoorschriften buiten toepassing te laten.

Waarom belangrijk?

Deze uitspraak is belangrijk omdat verkoop via internet aan particulieren als detailhandel wordt aangemerkt. Daarnaast ging hier van de activiteiten ruimtelijke uitstraling uit en konden deze niet als van ongeschikte aard worden aangemerkt, waarop het Puttense beleid zag.

Be clever bel 071-5231558 of email bij vragen.

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2013/6 nt L.J. Smale.